Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia, realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej.   Tworzymy społeczność terapeutyczną dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.  Jesteśmy placówką, zapewniającą kompleksowe wsparcie osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Celem głównym naszej działalności jest zwiększenie i podtrzymanie aktywności życiowej uczestników zajęć poprzez naukę, rozwijanie lub podtrzymywanie umiejętności w zakresie czynności  życia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

ŚDS przeznaczony jest dla  40 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Placówka funkcjonuje od 2006 roku i mieści się w Elblągu przy ul. Saperów 14 D.

Wszystkie podejmowane formy aktywności wynikają z indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego każdego uczestnika. Uczestnicy biorą udział w specjalnie dobranych treningach:

Treningi funkcjonowania w codziennym życiu:

 • Kulinarny
 • Trening umiejętności gospodarczo- –porządkowych
 • Trening nabywania i utrwalania wiedzy ogólnej
 • Trening ekonomiczny
 • Umiejętności dbania o wygląd zewnętrzny (higieniczno-kosmetyczny)
 • Trening lekowy
 • Zachowania higieny osobistej
 • Punktualności
 • Orientacji w obrębie miejsca zamieszkania

Treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

 • Społeczność terapeutyczna
 • Trening asertywnej komunikacji
 • Trening radzenia sobie ze stresem

Treningi umiejętności komunikacyjnych

 • Trening nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi
 • Trening relaksacyjny

Treningi spędzania czasu wolnego:

 • Trening aktywności twórczej
 • Trening korzystania ze sprzętów audiowizualnych
 • Trening rozwijania i realizowania własnych zainteresowań
 • Organizowania i brania udziału w spotkaniach towarzyskich oraz aktywnego udziału w wyjściach do ośrodków kultury i rekreacji

Pomoc w realizacji spraw urzędowych i kontaktach z instytucjami:

Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych w porozumieniu z opiekunami

Rehabilitacja ruchowa

Skip to content