Twoja szansa – rozwój i niezależność osób z niepełnosprawnością intelektualną

Powiększ obraz: Plansza z logotypami PSONI i PFRON oraz napisem „Twoja szansa – rozwój i niezależność osób z niepełnosprawnością intelektualną”

Plansza z logotypami PSONI i PFRON oraz napisem „Twoja szansa – rozwój i niezależność osób z niepełnosprawnością intelektualną”

Projekt – „Twoja szansa – rozwój i niezależność osób z niepełnosprawnością intelektualną” realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu, w ramach realizacji zadań wynikających z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 197 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – konkurs nr 1/2018 pn. „Szansa – Rozwój – Niezależność”.

Głównym celem projektu jest rozwinięcie posiadanych oraz uzyskanie nowych kompetencji psychoruchowych, komunikacyjnych i społecznych mających wpływ na zwiększenie stopnia samodzielności i poprawę funkcjonowania osób z lekką, umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz zmniejszenie zagrożenia pogorszenia stanu zdrowia osób z głęboką i wieloraką (sprzężoną) niepełnosprawnością.

Czas trwania: projekt realizowany jest od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

  1. Rehabilitacja indywidualna – poprawa funkcji ruchowej, nauka kształtowania poprawnej postawy ciała, normalizacja napięcia mięśniowego, zwiększenie wytrzymałości i siły mięśniowej, trening równowagi i orientacji w przestrzeni, trening ogólnej wydolności organizmu.
  2. Terapia psychologiczna – terapia psychologiczna dla dzieci i jego rodziców, stymulacja strefy rozwoju społeczno-emocjonalnego, usprawnianie motoryki małej, instruktaż dla rodziców.
  3. Warsztaty techniczno-informatyczne – zajęcia grupowe umożliwiające zdobywanie nowych umiejętności technicznych poprzez rozpoznawanie i umiejętność posługiwania się prostymi narzędziami stolarskimi. Treningi informatyczne – obsługa komputera, drukarki, skanera oraz innych sprzętów kompatybilnych z komputerami.
  4. Zajęcia z integracji sensorycznej – pomagające w integracji pomiędzy zmysłami (wzrok, ruch, dotyk) w układzie nerwowym dziecka z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym.
  5. Zajęcia rytmiczno-ruchowe – wspierające redukcję napięć i negatywnych emocji, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, rozwój psychoruchowy, zachęcanie do współdziałania w grupie.
  6. Pracownia aktywności społecznej – zajęcia grupowe, której celem jest rozwój pasji, relacji koleżeńskich pomiędzy uczestnikami oraz pokazanie różnych form spędzania czasu wolnego. (Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 2,5 godz. w placówce, przewidziany jest transport powrotny po zajęciach)
  7. Klub przetrwania i przygody – zajęcia grupowe wspierające usprawnienia ruchowe oraz rehabilitację społeczną poprzez angażowanie się w akcje charytatywne.
  8. Warsztaty w ramach platformy self-adwokatów – poruszenie i omówienie min. prawa osób z niepełnosprawnościami, istota niepełnosprawności oraz wiążące się z tym ograniczenia, pojęcie ubezwłasnowolnienia oraz pisanie dokumentów urzędowych i aplikacyjnych.

Projekt obejmuje wsparciem osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami rozwoju psychofizycznego – dzieci, młodzież i dorosłych posiadających orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenia równoważne z terenu miasta Elbląg oraz powiatów elbląskiego i braniewskiego.

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 Dokumenty niezbędne doi wzięcia udziału w projekcie:

  1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (kserokopia)
  2. Oświadczenie beneficjenta/rodzica/opiekuna.

Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu dostępny do pobrania: Harmonogram w formacie PDF

Kontakt

ul. 1 Maja 1, 82-300 Elbląg
tel./fax: 55 233 75 93
e-mail: zk.elblag@psoni.org.pl

Skip to content