Ośrodek Rehabilitacyjno– Edukacyjno– Wychowawczy funkcjonuje w strukturach Stowarzyszenia  od 1998 roku, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r., w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do  możliwości psychofizycznych,  indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz wieku.

Dla każdego wychowanka opracowuje się indywidualny program zajęć, zawierający w szczególności cele realizowanych zajęć, metody i formy pracy, zakres współpracy z rodzicami/ opiekunami prawnymi. Indywidualny program zajęć opracowuje prowadzący zajęcia nauczyciel/ oligofrenopedagog we współpracy z innymi specjalistami, na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz obserwacji funkcjonowania wychowanka.

Nasi specjaliści pracują w oparciu o wiele metod i technik – są to między innymi:

 • niedyrektywna terapia zabawowa
 • warunkowanie instrumentalne
 • nauczanie funkcjonalne
 • SNOEZELEN – sala doświadczania świata
 • Muzykoterapia
 • terapia integracji sensorycznej
 • rehabilitacja ruchowa
 • metody oparte o kontakt z ciałem
  • zabawy paluszkowe
  • baraszkowanie
  • metoda Knillów – „Dotyk i komunikacja”
  • metoda W. Sherborne
  • terapia ręki
  • metoda malowania dziesięcioma palcami
  • metoda F. Affolter
 • metoda porannego kręgu
 • biblioterapia
Skip to content