Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy to placówka przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ze sprzężeniami, z autyzmem, którzy zakończyli naukę w gimnazjum bądź 8-letniej szkole podstawowej.

Uczniowie mogą uczęszczać do NSPDP do 24 roku życia . Każdy wychowanek realizuje indywidualny program odpowiadający jego możliwościom i potrzebom.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (w miarę ich możliwości) i aktywnego życia. Nadrzędnym kierunkiem wyznaczonym w ramach realizacji programu szkoły jest podnoszenie poziomu funkcjonowania społecznego i zawodowego uczniów. W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą, szkoła zapewnia uczniom zajęcia przysposobienia do pracy oraz zgodne z ich predyspozycjami i zainteresowaniami – zajęcia praktyczne w pracowniach.

Uczniowie w ramach zajęć szkolnych realizują zajęcia z zakresu:

 • funkcjonowania osobistego i społecznego,
 • wychowania fizycznego,
 • przysposobienia do pracy: zajęcia teoretyczne i praktyczne w pracowniach: kulinarnej, gospodarczo porządkowej, krawieckiej, ogrodniczej, komputerowo-biurowej;
 • zajęć kształtujących kreatywność – plastyka, technika, muzyka,
 • doradztwa zawodowego
 • religii

Ponadto szkoła oferuje uczniom zajęcia dodatkowe z zakresu:

 • terapii pedagogicznej,
 • terapii psychologicznej,
 • terapii integracji sensorycznej,
 • terapii logopedycznej,
 • zajęć rewalidacyjnych,
 • rehabilitacja ruchowa

Do NSSPDP przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum w wieku od 16 do 21 lat. Kandydaci muszą posiadać:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum bądź 8-letniej szkoły podstawowej;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Skip to content