Super User    piątek, 29, maj 2015 12:39
O nas

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest ogólnopolską
organizacją apolityczną, samopomocową, pozarządową i niedochodową.
Stowarzyszenie zrzesza rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych intelektualnie,
członków ich rodzin, przyjaciół, ich samych, jak również specjalistów, którzy podejmują działania dla ich dobra.

Działalność Stowarzyszenia jest finansowana ze składek członkowskich, środków publicznych
pochodzących z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych i źródeł samorządowych. PSOUU jest także realizatorem projektów współfinansowanych
z funduszy europejskich.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu prowadzi trzy placówki pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z Elbląga i okolic.

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy jest niepubliczną placówką oświatową oraz niepubliczną placówką służby zdrowia przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w wieku od 0 do 25 lat. Uczniowie realizują w ośrodku obowiązek szkolny, korzystają z rehabilitacji ruchowej, spełniają swoje pasje i zainteresowania. Oferowane jest także wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych ze strony prawnika, psychologa, pracownika socjalnego.


Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dla dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym i z kalectwami sprzężonymi w celu podtrzymania aktywności życiowej, ciągłego uspołeczniania, nauki zaradności oraz przebywania w grupie rówieśniczej. Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach niezbędnych im do możliwie jak najbardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, zarówno w środowisku rodzinnym, jak i społeczności lokalnej.


Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, stwarzającą osobom niepełnosprawnym mającym trudności z podjęciem pracy- możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Umiejętności wykonywania ww. czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. Uczestnicy ze względu na stopień schorzenia, sprawność psychofizyczną oraz własne zainteresowania i predyspozycje przydzielani są do jednej z sześciu pracowni:

  • stolarstwa artystycznego i użytkowego,
  • gospodarstwa domowego,
  • gospodarczo-porządkowej,
  • plastyczno-ceramicznej,
  • technik różnych i witrażu,
  • umiejętności społecznych.