Super User    czwartek, 29, czerwiec 2017 08:58
PKP - Pensjonat Krótkiego Pobytu

PSONI Koło w Elblągu jest pomysłodawcą i realizatorem projektu „PKP - Pensjonat Krótkiego Pobytu”, którego zadania organizowane będą w okresie od 7 czerwca do 31 grudnia 2017r. współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cel PROJEKTU

Projekt ma na celu odciążenie rodzin wychowujących/ opiekujących się osobami
z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwami sprzężonymi, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zwiększenie samodzielności samych osób niepełnosprawnych, a także przełamanie wieloletnich utrwalonych lęków rodzin, które nie dopuszczają myśli o możliwości usamodzielnienia się ich niepełnosprawnego dziecka/podopiecznego.

KTO OTRZYMA WSPARCIE?

WSPARCIE

Opieką czasową objętych zostanie 40 osób z niepełnoprawnością intelektualną przez 12 weekendów (od godz. 16-tej w piątek do godz. 12-tej w niedzielę). Zadanie to realizowane będzie w pomieszczeniach budynkach PSONI Koło Elblągu. Uczestnicy będą mieli pełną swobodę w realizowaniu zaplanowanych działań przy wsparciu ze strony wykwalifikowanej kadry.

W jednym module weekendowym będzie brało udział jednocześnie pięć osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz czterech opiekunów, zapewniających opiekę przez całą dobę, pomagających osobie niepełnosprawnej w czynnościach dnia codziennego oraz towarzyszących im w działaniach. Opiekunami będą osoby posiadające kwalifikacje do pracy z w/w osobami.

Wszyscy opiekunowie planowani przy realizacji projektu są przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy medycznej, w celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa uczestnikom/wychowankom projektu. Opiekunowie będą kładli nacisk na rozwijanie umiejętności samoobsługowych oraz innych związanych z czynnościami życia codziennego.

Uczestnicy/wychowankowie w trakcie pobytów będą utrwalać czynności samoobsługi, spędzając ze sobą czas, korzystać z oferty kulturalnej miasta m.in. wyjścia do kina, teatru, muzeum, wyjścia do kawiarni. W czasie weekendu wspólnie z opiekunami będą planować swój czas wolny, dokonywać decyzji dotyczących form spędzania czasu i rozwijać swoje zainteresowania. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość nawiązania bliższych kontaktów rówieśniczych, nauczyć się radzić sobie z trudnymi uczuciami związanymi z rozłąką z najbliższymi, oraz rozwiązywać inne, nowe dla siebie sytuacje problemowe. Realizacja tego programu opiera się, na dwóch ważnych zasadach: pomocniczości i opiekuńczości, przy czym chodzi tu o maksymalizację samodzielności osoby z niepełnosprawnością i minimalizowanie opiekuńczości wobec niej.

Udział w programie pozwoli rodzinie realizować inne obowiązki i potrzeby związane z rodziną w stosunku do pozostałych jej członków. Rodziny, które nie dopuszczają myśli o możliwości usamodzielnienia się ich niepełnosprawnego dziecka będą miały okazję doświadczyć, że taka sytuacja jest nieuchronna i może mieć miejsce. Program daje szansę osobom z niepełnosprawnością na maksymalnie samodzielne, niezależne od codziennej pomocy rodziców/opiekunów funkcjonowanie w środowisku społecznym.

ZASADY REKRUTACJI:

  • Po ustaleniu harmonogramu pobytów zostanie on, wraz z regulaminem i Kartą Uczestnika, umieszczony na stronie internetowej PSONI Koło w Elblągu, na naszym fanpage’u na Facebooku oraz na tablicach ogłoszeń w placówkach PSONI Koło w Elblągu.
  • Zgłoszenie się do uczestnictwa w projekcie będzie następowało poprzez wypełnienie Karty Uczestnika.
  • Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji pocztą elektroniczną, tradycyjną, telefonicznie lub osobiście.
  • Niezakwalifikowanych uczestników wpiszemy na listę rezerwową. W przypadku zdarzeń losowych lub rezygnacji pisemnej beneficjenta ostatecznego z uczestnictwa, koordynator zakwalifikuje inną osobę z listy rezerwowej na listę uczestników.

Projekt „PKP - Pensjonat Krótkiego Pobytu” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!