Super User    wtorek, 08, listopad 2016 09:53
ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia, realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej. Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną prowadzi ŚDS na zlecenie Miasta Elbląga. ŚDS przeznaczony jest dla 40 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Placówka funkcjonuje od 2006 roku i mieści się w Elblągu  przy ul. Saperów 14 D.

Godziny otwarcia
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00- 16:00.


KIM JESTEŚMY? CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
Jesteśmy Środowiskowym Domem Samopomocy, który tworzy społeczność terapeutyczną dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Uczestnikami placówki są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną: o ograniczonej sprawności motorycznej, z zaburzeniami widzenia, słyszenia, poruszające się na wózku inwalidzkim, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z epilepsją, z chorobami typu cukrzyca.


Nasz Dom został stworzony, aby:

 • podtrzymywać i rozwijać umiejętności niezbędne do godnego życia i usamodzielnienia się dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • udzielać wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i  rozwiązywaniu codziennych problemów,
 • przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez aktywizację  i  integrację ze społecznością lokalną.


ŚDS jest placówką, zapewniającą kompleksowe wsparcie osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Celem głównym naszej działalności jest zwiększenie i podtrzymanie aktywności życiowej uczestników zajęć poprzez naukę, rozwijanie lub podtrzymywanie umiejętności w zakresie czynności życia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.


Kadrę naszego domu tworzą profesjonaliści.
Rodzaj i zakres świadczonych przez placówkę usług uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne poszczególnych uczestników. Rozpoznaniem indywidualnych potrzeb, oczekiwań i możliwości uczestnika zajmuje się działający w Domu Zespół Wspierająco – Aktywizujący, składający się ze specjalistów z zakresu:

 • pedagogiki, w tym oligofrenopedagogiki,
 • terapii zajęciowej,
 • pracy socjalnej,
 • pielęgniarstwa,
 • fizjoterapii,
 • usług opiekuńczych / asystenckich,

Konsultanci zewnętrzni:

 • psycholog,
 • lekarz rehabilitacji,
 • lekarz neurolog

Jako zespół doskonalimy swój warsztat pracy szkoląc się i podnosząc swoje kwalifikacje.
Jesteśmy przygotowani do niesienia pomocy, rozwiązywania problemów i pokonywania trudności.

PROGRAM
Uczestnikom zapewniamy profesjonalny program wspierająco-aktywizujący oparty na budowaniu relacji międzyludzkich zgodnie z zasadą poszanowania godności i praw człowieka, pomoc w rozwiązywaniu problemów, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, szacunek i prawdziwą życzliwość. Dla każdego uczestnika, przy Jego współudziale, tworzymy najbardziej odpowiedni, indywidualny plan rozwoju osobistego i przezwyciężania trudności .


W ramach programu wspierająco - aktywizującego realizowanego w naszym Domu –proponujemy zajęcia kształtujące i rozwijające umiejętności społeczne naszych uczestników w tym m.in.:
1.    trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening ekonomiczny, trening nabywania i utrwalania wiedzy ogólnej, punktualności, orientacji w obrębie miejsca zamieszkania
2.    trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji z osobami bliskimi; kształtowanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej, trening asertywnej komunikacji, trening nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi, trening radzenia sobie ze stresem, trening relaksacyjny
3.    trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: trening aktywności twórczej, trening korzystania ze sprzętów audiowizualnych, trening rozwijania i realizowania własnych zainteresowań, trening organizowania i brania udziału w spotkaniach towarzyskich oraz aktywnego udziału w wyjściach do ośrodków kultury i rekreacji
4.    pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i socjalnych;
5.    pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym:  konsultacji neurologicznych i rehabilitacyjnych,
6.    niezbędną opiekę, w tym pielęgniarską;
7.    terapię ruchową, w tym: zajęcia indywidualne i grupowe, zajęcia sportowe, turystykę i rekreację, zajęcia z capoueiry;
8.    Poradnictwo psychologiczne obejmujące: diagnozę psychologiczną  dotyczącą możliwości intelektualnych, emocjonalnych i  społecznych uczestnika  grupowe warsztaty psychologiczne dla uczestników, indywidualne  konsultacje  psychologiczne  dla rodziców/opiekunów prawnych, faktycznych uczestnika ŚDS, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010 r., świadczy usługi w zakresie organizowania terapeutycznych zajęć grupowych i indywidualnych. Prowadzone są między innymi treningi: funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności społecznych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego.


Działalność ŚDS opiera się na ścisłej współpracy z rodzinami, opiekunami uczestników zajęć. W tym zakresie organizowane są cykliczne spotkania informacyjne, szkoleniowe i integracyjne, oraz indywidualne poradnictwo dla rodziców i opiekunów uczestników zajęć.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Decyzję o skierowaniu do naszej placówki wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu. Do ŚDS mogą zostać skierowane osoby z innej gminy, o ile gmina ta podpisze stosowne porozumienie z Miastem Elbląg.  


Dokumenty wymagane do przyjęcia:

 • Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS złożony w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania;
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych (w tym niepełnosprawności intelektualnej);
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach środowiskowego domu samopomocy wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie;
 • orzeczenie o niepełnosprawności.