Super User    wtorek, 25, październik 2016 10:08
OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno–  Edukacyjno– Wychowawczy  (OREW) to niepubliczna placówka oświatowa, działająca na terenie naszego miasta od 1998 roku.

Zajmuje budynek przy ul. Szarych Szeregów 32 oraz korzysta z pomieszczeń w budynku przy ul. Saperów 14d.
Czynny jest 5 dni w tygodniu, w godzinach od 6:30 do 16:00/18:00.


Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi kalectwami, zaburzeniami i chorobami. Sprzężenia to m.in. niepełnosprawność ruchowa, autyzm, niedosłuch, niedowidzenie. Nasi wychowankowie objęci są kompleksowymi, wielospecjalistycznymi i skoordynowanymi oddziaływaniami medyczno-edukacyjnymi. Zapewniamy: wszechstronny rozwój na miarę indywidualnych możliwości, wieloprofilową rehabilitację, dostosowaną do ich potrzeb oraz jak najlepsze przygotowanie do życia społecznego. W codzienności:       

 • przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu;
 • wyrównujemy szanse rozwojowe poprzez  realizację zadań terapeutycznych wynikających z diagnozy i programu terapii dziecka;
 • wieloprofilowo usprawniamy zaburzone funkcje;
 • wspomagamy i kierujemy indywidualnym rozwojem dziecka  wykorzystując jego wrodzony potencjał oraz możliwości rozwojowe;
 • zabezpieczamy opiekę nad dzieckiem odpowiednio do  potrzeb jego i rodziny oraz  możliwości  placówki;
 • wspomagamy działania wychowawcze rodziców;
 • wychowujemy dziecko w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego;
 • kształtujemy i rozwijamy zainteresowania dziecka, umożliwiamy  poszerzanie jego wiedzy o bliższym i dalszym otoczeniu.

Podopieczni Ośrodka, odpowiednio do wieku, mają możliwość realizacji wczesnego wspomagania rozwoju, wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki, na poziomie „zerówki” czyli rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy.

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU / WCZESNA INTERWENCJA   0 – 7 LAT                                      
Wszelkie nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka w  pierwszych miesiącach/  latach życia wymagają wczesnej interwencji diagnostyczno – terapeutycznej, często wielospecjalistycznych badań medycznych: neurologicznych, audiologicznych, foniatrycznych, okulistycznych, metabolicznych, genetycznych itd. oraz konsultacji psychologicznych, logopedycznych, rehabilitacyjnych,  pedagogicznych i długofalowej opieki tych specjalistów. Zaniedbania w tym względzie zmniejszają szansę prawidłowego rozwoju i są niekiedy już nie do odrobienia w kolejnych latach życia dziecka.
Rodzic małego dziecka potrzebuje nadziei, wsparcia i wskazówek do właściwego postępowania z dzieckiem. Wszystkie powyższe działania dzieci i rodzice otrzymują dzięki pozyskiwanym na ten cel środkom w ramach realizowanych przez OREW projektom np. z PFRON, z Fundacji DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ.

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE   2,5 – 9 LAT
Oddział przedszkolny w OREW powstał z myślą stworzenia takich warunków wychowawczych, terapeutycznych i opiekuńczych dla najmłodszych dzieci, które zapewnią wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem, na miarę ich potrzeb poznawczych, emocjonalnych, społecznych. Staramy się wyrównywać i kompensować deficyty rozwojowe wychowanków wymagających specjalnej organizacji zajęć oraz specyficznych metod pracy edukacyjno-terapeutycznej i rehabilitacyjnej, umożliwiających wielopłaszczyznowe oddziaływanie na dziecko z niepełnosprawnością w zakresie polepszenia jakości życia. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacji w różnych typach szkół (szkolnictwo masowe, integracyjne, specjalne).

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY  7- 18 LAT / OBWIĄZEK NAUKI 18 – 24 LATA
Dzieci i młodzież z wieloma poważnymi niepełnosprawnościami wymagają zindywidualizowanego podejścia i nowoczesnych metod edukacyjnych, ale przede wszystkim kontaktu z rówieśnikami. Będąc wychowankami Ośrodka mają zapewnione opuszczenie domu rodzinnego czyli kontakt z szerszym środowiskiem, pracę w grupie, uczestnictwo w różnorodnych zajęciach, a przede wszystkim zapewnioną kontynuację edukacji w oddziałach edukacyjno-terapeutycznych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły przysposabiającej do pracy. Korzystają z przywileju wydłużenia etapu edukacyjnego na każdym z poziomów, otrzymują świadectwa szkolne, mają zapewniony przejazd do i z  placówki samochodami i pod opieką kadry PSONI. Zajęcia zespołowe i rewalidacyjno-terapeutyczne prowadzone są zespołowo i indywidualnie. Odbywają się zarówno w budynku jak i w środowisku otwartym, celem nabywania przez dzieci i młodzież kompetencji/umiejętności pozwalających na funkcjonowanie zgodne z przyjętymi normami współżycia społecznego.

 

Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną chcą pracować, zarabiać własne pieniądze i czuć się ludźmi potrzebnymi innym. Wymagają dłuższego przygotowania i szkolenia, żeby zdobyć umiejętności przydatne w bardziej samodzielnym życiu i w pracy.  Etap stawania się osobą dorosłą i niezależną rozpoczynają już w OREW na ostatnim poziomie edukacyjnym czyli w Przysposobieniu do Pracy (PDP), które jest odpowiednikiem szkoły zawodowej. Łączy ono w sobie dwa elementy: po pierwsze – kształcenie ogólne, koncentrujące się na utrwalaniu i poszerzaniu zakresu wiedzy, nabywaniu nowych umiejętności; po drugie – kształtowanie właściwych postaw wobec pracy i przekazywanie podstawowej wiedzy na jej temat. W przeciwieństwie do zasadniczych szkól zawodowych uczniowie PDP nie zdobywają kwalifikacji do wykonywania konkretnego zawodu. Uczą się raczej tego, że w ramach szeroko rozumianej pracy trzeba być punktualnym, umieć przygotować swój warsztat pracy, wykonywać sekwencje czynności od początku do końca itd.

 

Formą realizacji obowiązku szkolnego i nauki, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zespołowe,w wyjątkowych sytuacjach indywidualne. Zajęcia organizuje się od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym młody człowiek kończy 25 lat.
Zasadniczym celem zajęć jest  usprawnianie wychowanka na poziomie odpowiednim do jego możliwości psychofizycznych. Podejmowane są następujące działania: nauka nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do jego potrzeb i możliwości, sposobu komunikowania się   z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom, porozumiewania się w sposób werbalny oraz wdrażanie pozawerbalnych sposobów komunikacji za pomocą gestów, symboli, obrazków, usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej, wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia, rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, nauka rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w środowisku, kształtowanie umiejętności współżycia w grupie; nauka celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań wychowanka oraz przejawianej przez niego aktywności.

 

Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną powinny w sposób ciągły uczestniczyć w różnych formach edukacji ustawicznej. Edukacja ustawiczna pozwala podtrzymywać zdobyte już umiejętności i rozwijać zainteresowania, poszerzać wiedzę i poprawiać funkcjonowanie w różnych dziedzinach życia. Jest okazją do rzeczywistej integracji. Po zakończeniu edukacji w OREW wychowankowie mogą skorzystać z oferty programowej placówek PSONI dla osób dorosłych:

 • Warsztatu Terapii Zajęciowej
 • Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

Wszyscy wychowankowie placówki, objęci są szerokim wachlarzem usług z zakresu rehabilitacji ruchowej. Program rehabilitacji jest indywidualnie dostosowany do potrzeb i rodzaju dysfunkcji każdego wychowanka, po konsultacji lekarskiej i fizjoterapeutycznej. Metody pracy preferowane przez personel fizjoterapeutyczny  oparte są na uznanych koncepcjach neurorozwojowych:
•    NDT - Bobath,
•    Terapia manualna holistyczna
•    Integracja Sensoryczna
•    Kinesiology Taping
•    Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne i inne.
Prowadzone są również ćwiczenia i zabiegi z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii, hydroterapii, masaż leczniczy, indywidualna i grupowa gimnastyka korekcyjna oraz ogólno usprawniająca.

 


Wychowankowie mają możliwość korzystania z zajęć z zakresu:

 • basenu (dzieci z oddziału przedszkolnego).
  zajęcia na basenie prowadzone są  metodą Hallwick przez wykwalifikowanego instruktora/ fizjoterapeutę.

 • kynoterapii / dogoterapii,

 • capoeiry  / łączy w sobie rytmy, charakterystyczne pozycje, grę na instrumentach,


Osoby niepełnosprawne uczestniczące w działaniach rekreacyjno-sportowych uczą się współpracy w ramach grupy rówieśniczej, ale także rywalizacji, osiągania zwycięstw i ponoszenia porażek. Uczestnicząc w różnorodnych zawodach, mityngach, spartakiadach mają szansę na prawdziwe działania w integracji. Ośrodek otwiera się dla gości, korzysta z ogólnodostępnej oferty na terenie Elbląga i poza rodzinnym miastem oraz odpowiada na zaproszenia, by dzięki temu uczyć tolerancji, ułatwiać zawiązywanie znajomości i przyjaźni.